Regulamin i warunki zakupu biletów na wydarzenia

Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do świadczonych przez Spółkę lub Partnera Wydarzenia usług polegających na organizowaniu wydarzeń rozrywkowych i regulują one w szczególności zasady świadczenia tych usług, zasady uczestnictwa w takich wydarzeniach oraz prawa i obowiązki uczestników tych wydarzeń.

Definicje

Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Wydarzeniu. W zależności od rodzaju Wydarzenia Bilet może być imienny tj. uprawniający do wejścia wyłącznie osobę Użytkownika, której dane zostały przekazane Spółce w trakcie zakupu lub Bilet na okaziciela.

Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

Wydarzenie – każde wydarzenie kulturalne, sportowe lub inne, które realizowane jest przez Spółkę lub Partnera Wydarzenia, na które Bilety są sprzedawane za pośrednictwem Platformy.

Partner Wydarzenia – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna współpracująca ze Spółką, będąca organizatorem Wydarzenia lub oferująca możliwość udziału w Wydarzeniu od których Spółka nabywa prawo do uczestnictwa w Wydarzeniu, które jest przedmiotem Umowy z Użytkownikiem.

Platforma – oznacza serwis obsługiwany przez Spółkę dostępny w sieci Internet pod adresem: atrakcjepodhale.pl służący do nabywania przez Uczestników Biletów.

Pojazd – quad, UTV, samochód terenowy, skuter śnieżny lub inny pojazd oddawany do użytku Uczestnikowi i znajdujący się w ofercie Partnera Wydarzenia, a w przypadku kuligów sanie lub wóz kołowy używany do przewozu Uczestników.

Przewodnik – osoba upoważniona przez Partnera Wydarzenia, do przeprowadzenia i nadzorowania Wydarzenia, w tym w szczególności wyboru trasy przejazdu Pojazdem, podejmowania decyzji co do dopuszczenia Uczestników do uczestnictwa w Wydarzeniu oraz składania w imieniu Partnera Wydarzenia wiążących oświadczeń woli.

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Biletów za pośrednictwem Platformy.

Regulamin Wydarzenia – regulamin konkretnego Wydarzenia ustanowiony przez Partnera Imprezy lub przez Spółkę, dostępny na Platformie.

Spółka – Naferie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 13/121, 00-137 Warszawa

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Platformy i nabywająca w ten sposób Bilet.

Umowa – umowa pomiędzy Uczestnikiem a Spółką, na podstawie której Spółka zobowiązuje się do zapewnienia przez Partnera Wydarzenia organizacji Wydarzenia zgodnie z zakresem usług wskazanym na Platformie oraz z Regulaminem i Regulaminem Wydarzenia a Uczestnik nabywa Bilet oraz zobowiązuje się do zapłaty za ten Bilet oraz przestrzegania Regulaminu .

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży Biletów za pośrednictwem Platformy z zastrzeżeniem, że Regulaminy Wydarzeń mogą nakładać na Użytkowników dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym Regulaminie.
 2. Spółka prowadzi sprzedaż Biletów oraz powiązanych z nimi produktów i/lub usług. Organizatorem poszczególnych Wydarzeń są Partnerzy Wydarzenia współpracujący ze Spółką.
 3. Spółka prowadzi sprzedaż Biletów po uzgodnieniu ich ilości z Partnerem Wydarzenia. Ilość Biletów udostępniana do sprzedaży różni się w zależności od Wydarzenia. Mogą być Wydarzenia, dla realizacji których konieczna jest sprzedaż minimalnej puli Biletów, a w razie braku osiągnięcia takiej puli Wydarzenia będzie odwołane.
 4. Warunkiem skorzystania z Platformy jest ukończenie 18 roku życia.
 5. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić czy dysponuje odpowiednim systemem operacyjnym i oprogramowaniem oraz urządzeniem pozwalającym na korzystanie z Platformy.
 6. W celu dokonania zakupu Biletów poprzez Platformę konieczne jest dokonanie zapłaty na rachunek bankowy wskazany w na Platformie w dniu zakupu Biletu. Termin ten jest zachowany jeżeli przed jego upływem środki zostaną zaksięgowane na wskazanym rachunku bankowym. W przypadku nieopłacenia zakupu w określonym czasie umowa zakupu Biletów ulega rozwiązaniu a Uczestnik nie nabywa prawa do uczestnictwa w Wydarzeniu.
 7. Każdy zakup dokonywany poprzez Platformę podlega (i) niniejszemu Regulaminowi, (ii) Regulaminowi Wydarzenia (jeżeli taki jest opublikowany), (iii) regulaminowi obiektu, który jest dostępny przy wejściu do obiektu lub na jego terenie (o ile Wydarzenie jest realizowane na konkretnym obiekcie, jak tor, wydzielone miejsce na ognisko, biesiadę itd.).
 8. Przed zakupem Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Regulaminem Wydarzenia jeżeli taki został opublikowany oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi na Platformie. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z Regulaminem, Regulaminem Wydarzenia i/lub innymi obowiązującymi warunkami lub jeśli nie ma możliwości dostosowania się do któregokolwiek z nich powinien zrezygnować z procesu zakupu Biletu i uczestnictwa w Wydarzeniu.
 9. W przypadku zakupu Biletów na Wydarzenia z osobnym Regulaminem Wydarzenia, Użytkownik akceptuje Regulamin Wydarzenia przy potwierdzaniu zamówienia.
 10. Właściciel lub zarządca obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie może określić regulamin obiektu. Taki regulamin obowiązuje Uczestników przebywających na terenie obiektu.
 11. Spółka oraz Partner Wydarzenia, zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do uczestnictwa w Wydarzeniu lub usunięcia z Wydarzenia jakiejkolwiek osoby (i) ze względu na bezpieczeństwo publiczne, (ii) nieprzestrzeganie jakichkolwiek środków wprowadzonych w celu zwalczania rozprzestrzeniania się Covid-19 lub innych chorób, (iii) inne niedopuszczalne zachowanie, które może być niebezpieczne dla innych osób, lub (iv) za jakiekolwiek naruszenie Regulaminu lub Regulaminu Wydarzenia – w takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 12. Przed dokonaniem zakupu Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi Wydarzenia.

Rezerwacja i zakup Biletu

 1. Rezerwacja Biletu, odbywa się osobiście w Biurze za pośrednictwem telefonu pod numerem 530 000 690 oraz systemu rezerwacji umieszczonej na Stronie atrakcjepodhale.pl
 2. Po dokonaniu przez Uczestnika prawidłowej rezerwacji, Uczestnik otrzymuje potwierdzenie rezerwacji na wskazany przez siebie adres e-mail. Wraz ze złożeniem Uczestnikowi oświadczenia o potwierdzeniu rezerwacji przez Spółkę dochodzi do zawarcia Umowy, a Uczestnik staje się zobowiązany do dokonania umówionej zapłaty kwoty wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji. Uczestnik nabywa Bilet pod warunkiem dokonania przez płatności.
 3. Zapłaty za Bilet Uczestnik dokonuje przelewem bankowym na rachunek wskazany na Platformie.
 4. Ceny Biletów wskazane są na Platformie.
 5. Chęć otrzymania faktury za świadczone usługi musi być zgłoszona przed dokonaniem płatności.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych, w szczególności danych adresowych. W przypadku, gdy Użytkownik zauważy błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się ze Spółką.
 7. Bilet umożliwia jednorazowe uczestnictwo w Wydarzeniu wskazanej na Bilecie liczbie osób (Bilet na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (Bilet imienny). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, które mogą jednorazowo wziąć udział w Wydarzeniu, Bilet uprawnia do uczestnictwa jedną osobę.
 8. Bilet jest potwierdzeniem Umowy W zależności od rodzaju Imprezy Bilety mogą być imienne lub na okaziciela.
 9. W przypadku Biletów imiennych, Spółka i Partner Wydarzenia zastrzegają sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym z danymi dysponenta tego Biletu. W przypadku gdy, dane zawarte na Bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, ma prawo odmówić uczestnictwa takiej osoby w Wydarzeniu.

Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi zawierającemu umowę przez System Sprzedaży, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

Odwołanie, zmiana daty lub programu Wydarzenia. Zwroty

 1. Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi po dokonaniu zakupu.
 2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Spółka niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników poprzez przesłanie tej informacji e-mailem lub w wiadomości sms.
 3. W przypadku odwołania Wydarzenia Użytkownikowi zostanie zaoferowany zwrot ceny Biletu.
 4. Jeżeli nastąpi istotna zmiana dotycząca Wydarzenia, w szczególności zmiana terminu Wydarzenia lub istotna zmiana miejsca Wydarzenia, Użytkownik ma możliwość ponownego potwierdzenia swojego zamówienia odnośnie zmienionego Wydarzenia lub żądania zwrotu ceny Biletu.
 5. Strony ustalają, że przez istotną zmianę rozumieją zmianę, która czyni Wydarzenie zasadniczo innym niż Wydarzenie oczekiwane przez Uczestnika przy czym zmiany w zakresie występów dodatkowych, członków zespołów lub samych zespołów w trakcie biesiad, zamiana sań na wóz kołowy wobec braku wystarczającej pokrywy śnieżnej do odbycia kuligu, zmiana skutera śnieżnego na pojazd kołowy ze względu na brak wystarczającej pokrywy śnieżnej nie stanowią istotnej zmiany.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje odnośnie jakości usług świadczonych przez Spółkę lub Partnera Wydarzenia, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być składane osobiście w lub mailem na adres info@atrakcjepodhale.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie Umowy lub rezerwacji, której dotyczy, adres email oraz opis problemu i żądanie dotyczące oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy skierowane do Spółki.
 3. Spółka rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania i informuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową.
 4. Spółka zastrzega prawo żądania od reklamującego udzielenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.

Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik ma obowiązek zgłosić się w miejscu i o czasie wskazanych w Bilecie lub na Platformie celem uczestnictwa w Wydarzeniu. W przypadku wyboru opcji z dojazdem organizowanym przez Partnera Wydarzenia, Uczestnik ma obowiązek stawić się odpowiednio wcześniej w miejscu zbiórki wskazanym w Bilecie, na Platformie lub wskazanym przez Partnera Wydarzenia.
 2. Wobec Uczestników, którzy przybędą na odpowiednie miejsce z opóźnieniem zostaną podjęte starania celem umożliwienia im uczestnictwa w pozostałej części Wydarzenia, ale Spółka ani Partner Wydarzenia nie gwarantuje, że będzie to możliwe. Spóźniony Uczestnik musi się liczyć z ryzykiem braku możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu bez prawa do uzyskania zwrotu ceny Biletu.
 3. Uczestnik odpowiada za zapewnienie sobie lub swoim podopiecznym właściwego ubioru dostosowanego do warunków pogodowych w trakcie Wydarzenia.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do sprawowania nadzoru i opieki nad wszystkimi niepełnoletnimi osobami, które uczestniczą w Wydarzeniu wraz z Uczestnikiem lub dla których Uczestnik nabył lub spowodował nabycie Biletu. Za bezpieczeństwo tych osób pełną odpowiedzialność ponosi Uczestnik z zastrzeżeniem zdarzeń, za które odpowiedzialny jest Partner Wydarzenia.
 5. W szczególności Uczestnik jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby osoby niepełnoletnie biorące udział w Wydarzeniu pod opieką i nadzorem Uczestnika:
  1. pozostawały cały czas w Pojeździe uczestniczącym w kuligu, nie wychylały się i nie opuszczały Pojazdu bez zgody lub instrukcji Przewodnika,
  2. nie podchodziły do źródeł w sposób, który zagrażałby ich zdrowiu lub życiu.

Szczególne obowiązki związane z Wydarzeniem polegającym na korzystaniu z Pojazdów

Niniejszy rozdział ma zastosowanie do Wydarzeń obejmujących Pojazdu takie jak quad lub skuter śnieżny. Do Wydarzeń w postaci kuligu niniejszy rozdział znajduje odpowiednie zastosowanie z ograniczeniami wynikającymi z innego rodzaju Pojazdu.

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem Pojazdu, który jest mu oddawany do użytku. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu Pojazdu, a także informacje o zauważonych usterkach, wadach bądź brakach Uczestnik zobowiązany jest przekazać Przewodnikowi przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 2. Przed udziałem w Wydarzeniu każdy Uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w instruktażu, który przeprowadzony jest przez Przewodnika i dotyczy przekazania niezbędnych informacji w zakresie zasad prowadzenia Pojazdu, zasad bezpieczeństwa przy użytkowaniu Pojazdu oraz reguł postępowania podczas jazdy.
 3. Uczestnik w trakcie jazdy oraz postoju zobowiązany jest do zachowania bezpiecznego odstępu pomiędzy pojazdami oraz przestrzegania poleceń wydawanych przez Przewodnika w trakcie Wydarzenia i prowadzenia Pojazdu.
 4. Uczestnik jest zobowiązany:
  1. do prowadzenia Pojazdu śladem wytyczonym przez Pojazd Przewodnika,
  2. trzymania mocno kierownicy Pojazdu i odpowiedniego balansowania ciałem w celu zachowania właściwego i bezpiecznego toru jazdy,
  3. trzymania obydwu rąk na kierownicy Pojazdu przez cały czas jazdy,
  4. do prowadzenia Pojazdu z bezpieczną prędkością nie większą niż wskazana w trakcie instruktażu, narzucona podczas trwania Wydarzenia przez Przewodnika, bądź niż wynikająca ze wskazówek przekazywanych przez Przewodnika,
  5. do bezwzględnego stosowania się do poleceń Przewodnika,
  6. oceny własnych zdolności i rezygnacji z prowadzenia Pojazdu w momencie, gdy dojdzie do wniosku, że nie jest w stanie go bezpiecznie poprowadzić,
  7. okazać dokumentu tożsamości na wezwanie Przewodnika lub Partnera Wydarzenia,
  8. posiadać prawo jazdy i okazać go na żądanie Przewodnika, Partnera Wydarzenia lub właściwych służb,
  9. przez cały czas jazdy Pojazdem mieć założony i prawidłowo zapięty kask,
  10. po zakończeniu jazdy Pojazdem zwrócić Pojazd w stanie niepogorszonym, uwzględniając ewentualne zużycie powstałe na skutek normalnego i prawidłowego korzystania z Pojazdu,
 5. Uczestnik nie może:
  1. wykonywać zdjęć, korzystać z telefonu lub wykonywać innych czynności w trakcie prowadzenia Pojazdu,
  2. wyprzedzać jakichkolwiek innych pojazdów lub Uczestników Wydarzenia.
 6. W sytuacji awaryjnej, w tym w przypadku utraty kontroli nad Pojazdem, awarii lub usterki Pojazdu, uderzeniu w przeszkodę np. drzewo, krzaki lub inny pojazd, przewrócenia Pojazdu lub zjechania bądź wypadnięcia z trasy, Uczestnik jest zobowiązany zatrzymać Pojazd, wyłączyć silnik Pojazdu i oczekiwać na pomoc Przewodnika lub innej upoważnionej osoby.
 7. Od chwili przejęcie Pojazdu przez Uczestnika ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody w Pojeździe (w tym utratę lub zniszczenie wyposażenia Pojazdu), a także za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika lub Pojazd. Uczestnik nie jest obejmowany żadnym ubezpieczeniem przez Spółkę lub Partnera Wydarzenia i ponosi odpowiedzialność z własnego majątku w pełnym zakresie.
 8. Przewodnik lub Partner Wydarzenia mają prawo zatrzymać i odebrać Pojazd Uczestnikowi oraz wypowiedzieć mu umowę w trybie natychmiastowym bez obowiązku zwrotu środków Uczestnikowi w przypadku, gdy Uczestnik:
  1. nie posiada wymaganych prawem uprawnień do prowadzenia Pojazdu,
  2. niewłaściwie obsługuje Pojazd, używa go w sposób sprzeczny z Umową,
  3. stwarza niebezpieczeństwo dla siebie, Pojazdu lub osób trzecich lub ich mienia,
  4. nie przestrzega prawa lub zasad bezpieczeństwa dotyczących prowadzenia Pojazdu danego rodzaju,
  5. może pozostawać pod wpływem alkoholu lub środków oddziałujących na świadomość lub psychikę Uczestnika.
 9. Cena Biletu na Wydarzenie polegające na prowadzeniu Pojazdów obejmuje użytkowanie Pojazdu na wskazanej przez Partnera Wydarzenia trasie, paliwo do pojazdu oraz opiekę Przewodnika.
 10. Trasa, czas trwania wydarzenia, rodzaj pojazdu mogą ulegać zmianie stosownie do warunków pogodowych oraz terenowych oraz innych przyczyn na które Spółka lub Partner Wydarzenia nie mają wpływu. W takiej sytuacji, Uczestnikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do rezygnacji z Wydarzenia za zwrotem ceny Biletu.
 11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za własne rzeczy pozostawione w lub na Pojeździe.

Dane osobowe i wizerunek

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Spółka – w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz zwrócić się pisemnie na adres siedziby Spółki lub mailowo: info@atrakcjepodhale.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. rezerwacji i wykupienia Biletu, a także prawidłowej realizacji Wydarzenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Spółki ,
  3. wykonania obowiązków prawnych (w tym księgowych) ciążących na Spółce – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym, w tym biuru rachunkowemu, kancelarii prawnej, fotografowi, dostawcy usług IT, portalom społecznościowym lub innym podmiotom, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji Umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu – przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę (w tym w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej) lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń – w zależności od tego, który z terminów upłynie później.
 5. Uczestnikowi, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uznają, że ich dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z RODO.
 6. W przypadku pozyskania danych Uczestnika w sposób inny niż bezpośrednio od niego, źródłem pochodzenia danych jest klient, który przekazał Spółce dane w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Wydarzeniu, tj. imienia, nazwiska, wieku, numeru PESEL, imienia i nazwiska opiekuna prawnego, adresu, adresu email, i numeru telefonu.
 7. Podanie danych Uczestników jest warunkiem zawarcia Umowy – bez nich Spółka nie jest w stanie umożliwić Uczestnikowi uczestnictwa w Wydarzeniach.
 8. Zawierając Umowę ze Spółką, .
 9. Więcej informacji o tym, jak Spółka przetwarza dane osobowe, znajduje się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.naferie.pl/polityka-prywatnosci.
 10. Informujemy, że w zakresie, w jakim utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika będzie stanowiło jedynie szczegół całości takiej jak impreza publiczna czy krajobraz, zgoda tych osób nie jest wymaga (zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Umowa zawierana droga elektroniczną

 1. Spółka świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. usługę umożliwiającą zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wydarzeń i innymi informacjami dostępnymi na Stronie WWW,
  2. usługę umożliwiającą zawieranie warunkowych umów i rezerwacji terminowych usług wypoczynku polegających na uczestnictwie w Wydarzeniu.
 2. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną jest posiadanie urządzenia pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług wymaga aktywnego połączenia z Internetem.
 3. Uczestnik lub usługobiorca są zobowiązani do dostarczania jedynie treści zgodnych z prawem oraz podawania prawdziwych informacji.

Rozwiązywanie sporów

 1. Uczestnik może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów na zasadach określonych w przepisach. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. W celu rozstrzygnięcia sporu możliwe jest również skorzystanie z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Platforma ODR umożliwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozwiązywanie sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w trybie online.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022r.
 2. Szkoła ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie, przy czym do Umów zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili dokonywanie tej czynności i późniejsze zmiany nie będą wpływały na treść Umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, zastosowanie znajdują przepisy prawa Polskiego.
 4. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie informacje zawarte na Stronie WWW oraz w reklamach i cennikach szkoły nie stanowią oferty a zaproszenie do zawarcia Umowy.